Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 8 Proeve eener

des lighaams, af, en aangevoerd wordt; onderfcheiden in Arteriën, flagaderen; en Vemt, aderen; beide beftaan zy, zo als gezegd is uit vliezen of rokken; maar over het juiste getal van dien, is verfchil onder de Geleerden: drie vermaarde Hoogleeraars Boerhave, Bidlo, en de Gorter, ftellen 'er volftrekc 5, als een vaat, klier, blaas, fpier, en pees, of zenuwachtig vlies; zynde 't laatfte het allerbinnen'fte, en 't eerstgemelde het allerbuitenfte: egter zyn volgens 't zeggen van Bidlo zelfs, de 3 buitenfte het vaat, kher, en blaasachtige vlies, zo nauw aan elkander verbonden, dat zy als maar een vlies fchynen uit te maken; hier nu 't fpier, en peezige, bygevoeo-d, zo kan men (gelyk gewoonelyk gcfchiedt) een drietal van vliezen ftellen; intusfchen is het fpierig vlies 't voornaamfte, vooral in de flagiideren, welke zeer famentrekkende zyn, en door de veerkragtige fpiervezelen zig verwyden, en vernauwen kunnen; 'tgeen ten uiterften nodig ware; om 't welke te betoogen men den bloedsomloop zo als Harweus die ontdekt heeft, moet in 't oog houden, en dan zien wy dat het bloed meteen groote kragt uit het hart, in de flagaderen vloeit; maar zal het tot de deelen van ons lighaam ter voeding komen, hec moet, van ftip tot flip, telkens uit wyder, in nauwere vaten indringen, en daarom noodzakelyk door.de famentrekking van agteren onderfchept en voortgeperst worden; hieruit nu wordt de Pulfus, klopping, gebooren, en daarom byzonder Arteriën, flagiideren genaamd; 't welke in de aderen ontbreekt, niet om dat haar fpiervlies minder fterk is, gelyk ook alle haare vliezen dunder zyn dan die der flagiideren, maar omdat de bloedftroom hierin zo fnel niet is, en van de deelen naar 't hart gevoerd wordende, van tyd tot tyd telkens uit nauwer in wydere vaten, en 'dus eindelyk in 't hart zelve uitloopen, waaruit aanftonds blykc de nauwe verëeniging van de kleinfte takjes

Sluiten