is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de voordeelen van de rampen en tegenspoeden des menschelijken levens.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7* *T%

voorbeelden van zodanige waarfchuuwende en weldaadige tcgenfpoedcn; en de gefchiedenis van ons eigen leven, hoe kort en eenvoudig dezelve ook zijn moge, zal elk mensch voor zich-zelven bewijzen genoeg opleeveren, dat de wijze hand der Voorzienigheid ten allen tijde eiken tegenfpoed zodanig heeft weeten te bellieren, dat dezelve niet alleen zijn eigen tegengift, maar tevens een middel en eene aanwijzing tot een uitmuntend voordeel, of ten minften eene waarfchuuwing tegen een nog treffender ramp moest worden. Ik hoop, dat de weinige voorbeelden , waardoor ik mijne Leezeren op deeze troostrijke waarheid oplettende zocht te maaken , waarmede ik zal trachten voort te vaaren, ook het treurige en geprangde hart van hem, die deeze voordeelen van zijn lijden nog niet kan gewaar worden , ten minften tot een aangenaam uitzicht en hoop op dezelven mogen opwekken, en hem met zijnen toefland en de toelaatingen der Voorzienigheid verzoenen. —■■

Schijnen veeltijds de kastijdingen, waardoor wij tot zulk eene oplettendheid op ons geheel leven als gedwongen en tegens aanftaande rampen gewaarfchuuwd worden , te ftreng en te fmartelijk: dan is dit misfchien onze eigene fchuld, dewijl wij zeiven, door onze gevoelloosheid bij zachter en liefdenrijker waarfchuu-

wio*