is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de voordeelen van de rampen en tegenspoeden des menschelijken levens.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

komt, verblijdt men 'er zich over: maar gebruikt , indien het gemak ons niet zelfs in eene traage fluimering fust, zelden meer, dan gewoonc krachten, om zich in zijne gelukkige omftandigheden te handhaaven, of dezelven van tijd tot tijd te verbeteren. Maar gevoelen wij fmarten, ontdekken wij groote onvolmaaktheden in onzen ftaat, zijn wij omringd met vijtinden cn zwaarigheden, en zien wij eer of geluk , gezondheid of leven in gevaar : ö dan verheft zich ons geheel innerlijk gevoel, alle de vermogens van onzen geest en van ons ligchaam geraaken , gelijk eene krijgsbende bij vijandelijke aanvallen, in beweeging; en dan is 'er geen vermogen, 't welk wij niet te werk ftellen, geene drijfveer, welke wij niet aan den gang helpen, om de fmarten te verdrijven, de gevaaren te ontgaan, en onzen ftaat, zo goed en zo fchielijk, als mogelijk, te verbectcren. In gevallen, waarbij wij tevooren flechts omzichtig waren,zijn wij thans ijverig; en waarbij wij tevooren niet dan eene gemeene werkzaamheid beezigden, arbeiden wij thans met eene hartstogtelijke drift en infpanning. En hiervan kan de menfchelijke natuur, -— zo zij flechts het hart bepaalt binnen de perken, door de reden afgebaakend, — gewislelijk altijd eene groote en duurzaame volmaaktheid verwachten, al

wa-