is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaklijke verklaaring van eenige uitgezochte schriftuurplaatsen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEUTERONOMIUM I. VS. 50-45. 8l

alles, dat Hij in Egypten aan hun gedaan had. En of die niet genoeg ware, fielt Mofes hun nog een nabijgelegener geval voor; zeggende: en in de. woestijne, daar gij gezien hebt, dat de Heer u langmoedig en liefderijk heeft gedraagen, als een man zijnen zoon draagt , op al den weg, dien gij gewandeld hebt s totdat gij kwaamt aan deze plaatfe. Die is wat anders, dan te haaten, en een voornemen te hebben om hen te verdelgen! ■— Doch Mofes voegt er bij, dat zij, des niet tcgenflaande, ongeloovig bleeven; dit diende tot hunne befchaaming. vs. 29-33. Maar welk was het gevolg daar van? Allerrampzaligst. Zij zouden Mofes, Aaron, Jofua, en Kaleb gelieenigd hebben, had God hen niet beveiligd. — In die verband leeze ik het verhaal van Mofes , in dit Hoofdftuk, vergeleeken met Num. XIV: 10.

Zulk een gedrag dezes volks, zoo zeer van God beweldaadigd, mishaagde den Heere grootlijks. De Peer hoorde het, en zijn heilig ongenoegen verfoeide het zelve. Hij zoude dit volk daar van de verfchrikkelijkfte blijken, in zijne ftraffende rechtvaardigheid, gegeeven hebben, tot hunne geheele verdelging, zoo niet zijne barmhartigheid, ook in dezen, geroemd had boven het oordeel. — Mofes verhaak ons, wat hij ten dien 'tijde fprak tot het volk, vs. 34. zeggende: Als nu de Heer de ftemme uwer woorden hoorde , zoo werd Hij toornig, .en zwoer; dat is, gaf dit op de allerftcrkfte wijze aan

mij te kennen, e. z. v. De geheele toedragt

van zaaken, zoo als God zelf zich. daar over aan Mofes eeiNt verklaarde; het welk gevolgd werd van F een