is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. Deel VI. (Het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal, etc.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÖ'kP-BESCHR YVËR'. Cjanhangfel.) ij

Öpper-Dykgraaf eè Vyf Heemraaden uit Ingelanden beftaat welke ieder voor hun hoofd niet minder dan zeventig gemeeten Lands binnen den Ringdyk geleegen moeten bezitten; 'den Opper-Dyk graaf en de bovengemelde Heemraadcn werden 's jaarlyks naar goed vinden der Ingelanden veranderd of gecontinueerd -, doch de zesde Heemraad welke door de Stad £n>//ewerdaangefteld', blyft fes agter een volgende Jaaren aam De Stemgerechtigde Ingtlanden mogen ieder niet minder dan vyftig gemeeten Lands, binnen den Ringdyk geleegen bezitten.

Jaarlyks werd er een groote Vergadering op het Raad mij der Stad Britlle over de Beftuuring van dit Dyk - Gi aatïcbap gehouden, dit geichied altoos op de eerfte Woensdag dié ha den eerften Dingsdag in de maand Juny invald, hiertoe werden twee Leeden uit het Collegie der Gecommitteerde Raaden, den Opper-Dykgraaf, den Raad en den Algemeehen Rentmeester der Domeinen Van Vtimne, vier Gecommitteerden uit de Stad Brielle, zei; Heemraaden, alle Ingelan. den of zoogenaamde geërfdenS welke vyftig gemeeten Land binnen den Ringdyk bezitten $ de Schouten en Gerechten van de Dorpen eh Ambachten binnen den Ringdyk geleegen , verdagvaard, voor welke als dan den Penningmeester zyne Rekening over OostiFoorn verplicht is te doen.

Dykgraaf en Heemraadcn doen als dan ook verfiag vaa den ftaat en toeftand der Dyk en Zee-werken, vervolgens werd er een bepaling over de benodigde Schotgelden voor dat Jaar gemaakt , en nieuwe Heemraaden en Penningmeester aangefteld, of naar goedvinden der Ingelanden de aanwezende gecontinueerd. Ö ër alles dat op deeze groote Vergadering, het zy tot verandering öf verbeetering door den Dykgraaf i Heemraaden of Penningd eester werd vocrgefteld, moet hoofd voor hoofd Werdert geftemd , en werd als dan by meerderheid van Stemmen de Conclufie opgemaakt.

Tot onderhcud der Ringdyk en andere werken ais coktef fc.veilisins vaa het VY.attj binnea ëttt-Vttm sopten va'ii