Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

Salomo's Spreuken

6. vergeet en verwaarloos myne gefprekken niet. Verlaat haar niet-, want zy zal u bewaar en, beminhaar ,

7. want zy zal u befchermen. Het eerfte (3) is wys-

8. heid: koop wysheid. Voor kennisfe geef alles, wat gy bezit. Omhels haar, want zy geeft u aanzien : indien gy haar omarmt, geeft zy uwaardigheid(4).

9. Zy omringt uw hoofd mé een koninglyke hoofdband,

10. en zet u een prachtige kroon op (5). Hoor mynkind! neem aan, wat ik u zeg: dan zult gy veele gelukki-

11. ge jaar en doorkeven. Ik toon u het pad der wysheid:

12. ik leide u op den rechten weg. Wandelt gy op denzelven, dan zultgy geene hinderpaalen ontmoeten (6) :

13. loopt gy,, gy zult niet vallen. Volg onophoudelyk myne onderwyzing; en blyf daar by, want zy is uw

IA. geluk. Betree het pad der onrechtvaardigen niet:

15. wandel niet^ op den weg der boozen. Verlaat denzelven, en gaa niét daar over: vermydt denzelven en

16. gaa voorby. Want zy 'flaapen niet, voor dat zy kwaad hebben gedaan; zy hebben geene ruste; voor

i - d »n ns> ,( 0?; niwn:i; dat

op de markt te koop gebracht worden. Wysheid wordt door opmerkzaamheid en vlyt gekocht en verworven.

(3) Het voornaamfte en beste.

(4) Zy is de fchoone, wier omhelzingen weezenlyk* waarde en grootheid verfchaffen.

(5) Zy zet aanzien en grootheid by.

(6) Eigenlyk: Uwe trede zyn niet enge. Elk, die eenen ongebaanden en moeilyken weg moet gaan, is genoodzaakt, om kleine fchreden te doen. De zin is: door gehoorzaam' heid jegens myne onderwyzingen, komt gy zeeker en zonder beletzei tot het doel ——— tot geluk.

Sluiten