Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y V O E G Z E L. 5o9

Doods ofte onder de leevende, of bij contracten Transporten en alle andere wettige handelingen, hoe genaamd, zonder dat zij daartoe eenige approbatie van de Heeren onze ordinaris Gedeputeerden in jeguard van de Dochteren en weduwen, ten plaVen Lande woonende, ofte van de Magiftraten van'de rcspecüve ftecden deezer Provincie, ten aanzien van de Dochters en weduwen, aldaar gedomicilieerd zullen benoodigd hebben: mits bij die dispofinen ' contracten en andere handelingen, door haar lieden te maaken ofte pasfeeren, geene gerechtighecden roerende of onroerende geedcren werden vermaakt getranfporteerd of te gegeeven aan eenige geeftei ike Plaatfen, en Perzoonen, ofte ten behoeve van dezelven, gemortiflceerd of in doode hand gebrast aan wien zulks te deen, bij Placaaten van dehLande verboden is, en dat zij in alle gevallen (zoo verre daar in door ons, of de Heeren ordinair* Gedeputeerden nadere despofitien geene verarde ring zal zijn gemaakt; zich IHptelijk zullen hébben ie gedraagen naar ons Placcaat van den 8 Meii 1656, waar aan wij begeeren, dat de weduwen geene kinderen hebbende, en Jonge dochteren, van den koomlchen Godsd'enst zijnde, even géliik alle Mans-en yrouws Perzoonen, welke van cle';lloomfche Pveligie zijn, onderworpen "blijven zullen.

En op dat niemand hier van ignorantie,pfet°ndeere zal deeze aloraipe worden gepubliceerd e'n <*eaffigeerd naar hehooren. ö

gedaan t'Utrecht den 2 Maart 1785.

(was geparapheert)

A. F. GODIN, Vr.

(onderftond)

Ter ordonn. van mijne voornoemde Heeren ^ Staaten uc

(was getekend)

H. A. LAAN. Hebbende op 't fpathnn gedrukt het Cachet van welgemelde Haar Ed. Mog. in een roden ouwel, met een papieren ruite overdekt.

Met

Sluiten