is toegevoegd aan uw favorieten.

De heerlijkheid van Jesus Christus voorgesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF aan de HEBREËRS. »t* gen , zich niet ten fterkften aangeprikkeld vinden, om hier op aarde al mede het Enge Jen werk te beginnen , en daar door zich voorbereiden om dit in hun gezelfchap in den Hemel, op eene volmaakte wijze te verrichten !

Doch helaas! hoe weinig weegt dit op het harte van hun die Christus naam belijden, zo lang men in een beoeffenend ongeloof voortleeft en bij Jefus zijn heil niet zoekt, hoe zal men Hem dan aanbidden ?

Zo lang men met eene vuile eigenliefde geheel bezield is, hoe zal dan de liefde tot Jefus plaats hebben ? Wanneer de zichtbaare dingen alleen het hart innecmen en men zich niet boven het ftof verheft, hoe zal men dan alles voor Jefus over hebben ?

Hebt gij die hier op aarde geen lust gevoeld tot het werk ,der Engelen, dan, naar uwe gedachten, nog begeerte naar den Hemel? Denkt gij wel eens, hoe zeer het u daar zou : moeten vervcelcn, daar gij het allerminfte j behaagen in 't Hemelwerk niet fchept? — ; Laaten deze erïnneringen u toch tot bedaard j nadenken brengen ! Valt Jefus te voete , aanbidt Hem, dat Hij door zijnen Geest u leere, j hoe gij Hem verheerlijken moet!

Maar gij, die Jefus lief hebt, vindt hier rijke vreugdeftof, de Engelen aanbidden uwen ziele vriend: moet gij dikwerf klaagen, dat uw Koning van u niets meer dan gebrekkigen lof ontvangt, dit is eene vervrolijkende herinnering voor u, de Engelen zijn echter in den Hemel bezig , om Hem volmaakt te verheerlijken. Intusfchen is het H % uw

H O O F D S T.

[ v.s. 6. Eu dat alle Engelen Gods Hem aanbidden.