is toegevoegd aan uw favorieten.

Consultatien advysen ende advertissementen van rechten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 CONSULTATIEN, ADVYS EN

zyn, blykt uit prcel. Schomak. conf. d. p. 2. conf. 23. n. 14. cum aliquot feqq. quo relatio.

Te meerder hebben wy aan deeze parabelle comparatie, met en tuffchen Huwelyks Voorwaarden en Magefcheyden dan moeten defereren ; vermits wy ten dien opzigte geen onderfcheid in 't een of 't ander pactum konnen vinden, als hebbende beide tot een onderwerp een handelinge, welke over Goederen en fucceffien, ten overftaan van Vrienden en Dedings-luyden ter goeder trouwe gemaakt, by geene mogelyke preftatie van 't beloofde of geadjudicesrde Goed, eene perfonele Obligatie koomt uyt te werken.

Waarom onze Voor-Ouders, apud quos juxta Tacit. de mot: Germ. c. 19. in fin. plus valuerunt boni mores, quam alibi bonce leges, deeze twee zoorten van handelingen niet zonder reeden hebben gehouden voor zodanig facrofant en inviolabil, dat zy derzelver bedingen in effeéte, of by onmogelykheid in een equivalente vergoedinge, altoos hebben willen nakoomen.

Schoon ook daar van geene gefchrevene Wet of Statuit ten aanzien van de Leenen, waar over fine domini confenfu mogte gedisponeert of gehandelt zyn, gevonden zouw moogen worden.

Wyl het een yder, in de oude Hiftorien dezer Landen eenigzints ervaren zynde, niet kan onbewuft zyn, ficriptorum jurium ifum apud eos effe non potuiffe, quod fcribendi legentique peritia penitus defiituti fuerint.

Het is daar van dan ook , dat deeze in een Wet overgebragte gewoonte haaren primeven oorfpronk aan dc oude Gelderfche herkomens en gewysdens fchuldig zynde, zo© wel tot bedingen by Magefcheiden, als by Huwelyks Voorwaarden , haare indiftincte applicatie moet hebben, en dus opereren, idem jus, quod minime redolet barbariem fceculi veteris , vel quod obfoletum per contrariam fententiam, vel a pactis antenuptialibus diverfum olim judicatum fuerit.

Veel