Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 7

waar door de overtuiging vertraagd wordt. Ik zal ze daarom in dit mijn onderzoek nier gebruiken, maar bijna geheel omgekeerd dus beII ui ten: Nademaal het geheel, de naauwkeurige inrichting en de overeenstemming der deelen met het bedoeld oogmerk op zulk eene wijze, als het alles daar is, niet hebben kunnen uitgevoerd worden zonder diepe inzichten, zoo moet de Maaker van 't werk geen broddelaar, maar een bouwmeester geweest zijn. Elk ziet, dat, indien het bewijs op deze manier kan ingericht worden, dit opleidt tot de fterkfte overreeding , die mogelijk is. Wij gaan op even dezelfde wijze te werk om te bewijzen het beftaan van God, en in 't bijzonder den oorfprong der wereld van God, als wij dus befluiten: Terwijl deze wereld, dit geheelai, eene zoodanige fchikking van hare deelen, en zulk eene overeenftemming van de uitgekozene middelen met de bedoelde oogmerken vertoont, welke onderllellen bovenmenschlijke inzichten en wijsheid, zoo is deze wereld, niet het gevolg van een blind geval, maar het wel overlegde werk van een verheevener, verfbandelijk en wijs weezen , dat God is. Voor het gezond menfchenverftand , dat zich doorgaands niet ophoudt met moeilijk uitgedachte fpitsvindigheden, is dit het bondigst en wijsgeerigst bewijs van het aanweezen een er Godheid , welke de oorzaak dezer wereld is. Nu, men flelle in de plaats van wereld, den Bijbel, deze verzameling van veelerleie fchriften; en de weg is afgeteekend, dien ik denk te gaan.

Ik geloöve wel niet , dat ik de eerfte ben , die dezen weg betreede, evenWel ik kan oprechtlijk betuigen , dat ik tot nu toe nergens A 4 heb

Sluiten