is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare [...] Nederduitsche schoolen [...]. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER SCHOOLEN. 2$§

hoedanig hun onderwys moest ingericht zyn.s

Ten tweeden: Spreek ik van den aenleg dier Schooien. In hoe ver zy al of niet , in de plaetfen waer zy gehouden worden, nuttig zyn.

By elk dezer ftukken zal ik de verbetering en befchaving door allereenvoudigfte en zeer min kostbare regelen voorflellen. —

De eerfte vraeg hier te overwegen is: welke zyn de bekwaemfte perfonen om onze jeugd de vreemde talen te onderwyzen? —

k De gedachten onzer Landgenoten zyn hier zeer onderfcheiden. Verre de meeften hunner zyn van oordeel, dat men, om de vreemde talen te onderwyzen, zulke perfonen, die van het land, waer die talen gefproken worden, afkomftig zyn, moest verkiezen. Men geeft hier deze reden van. Voor eerst: zeggen zy: Wie is 'er meer en beter in ftaet om deze talen te fpreken of te onderrichten, dan zy die dezelve van hunne teedre jeugd af gefproken hebben ? Hebben dezen niet alleen

het