is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER GODS

u d it

P h

k d d d

Wat Waar- C beid in 't \ algemeen , zy? 1 1 (

i

) i

\

Onder-

fcheid der Waarheid.

t volgt, wanneer wy het algemeene denkbeeld, it uiteen bezef van Gods Heiligheid ondtaat, etni^e opzichten nader en in 't byzonder toe:uTen, de Waarheid: de Goedheid is werkzaam om lare fchepzelen, byzonder de redelyken , geluk* ig te maaken, en wordt in haare werkzaamheid , die uit de belangen der andere Volmaakthe?n vloeijen , zeker en onfeilbaar gemaakt door e Waarheid, die wy dan thans belchouwen, en Lerfl deeze Goddelyke Deugd nader verklaaren.

Ten tweeden hoe die aan en van den menfch moet verheerlykt worden. §. IT. Om het denkbeeld of de kundigheid, ie het woord Waarheid uitlevert, te onderzoeen , moeten wy, dewyl dat in veelerlei zin gemikt wordt, en onderfcheidene beteekeniflën eeft , eene algemeene kundigheid zoeken, die ip alle de byzondere betekeniflèn , waarin dat voord gebruikt wordt, zich laat toepafTen. In c algemeen zegt dan de Waarheid " eene overeniteminin.g van het eene met het andere: " of, ' eene overeenftemming van het geene, waarvan 2t gezegd wordt, met het geene , dat men 'er ran getuigt.

Deeze befchryving is zoo algemeen, dat alle leteekenifTen die het woord Waarheid heeft, laaronder konnen betrokken worden, het geene vy kortelyk nader moeten zien.

§. 111. Daar is eene Waarheid in zaaken, of >nderwerpen , wanneer 'er in haare natuur , en

in