Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITUS BÈTUIGING. « 511

leedenen betoont.> geftorven is? Want wie zou zyne ouders, fchoon zy dood waren, niet beminnen ? Wie zou zynen zoonen , die hy verlooren heeft, niet eene hartejyke zucht toedraagen, en als eenen dierbaaren fchat achten? want de liefde blyft, al is 't dat de fchat geftorven is ; de naam der natuur blyft, en de genegenheid vergaat niet. Maar onder dit volk kent de moeder haaren leevenden zoon niet; zy hoort niet als hy haar toeroept; zy ontfermt zich niet over zyn geween; en om, voor den tyd van één uur, het genot eener vervloekte fpys te hebben, heeft zy moorddaadige handen aan haar zoontje gelegd. Doch waartoe verhaal ik dit, als iets nieuws, nademaal zy hunne afkomst van eenen broedermoorder berekenen, en dat zy het grootfte geloof van abraham, dien zy voor hunnen vader, den ftichter hunner zeden, en den Vorst van hunnen Godsdienst houden, daarin roemen dat hy zynen zoon niet poogde te verfchoo» nen, maar hem als eene offerhande op 't al» taar bragt, en niet fchroomde , hem tot een brandoffer op te offeren. Ik veroordeel de godsdienftigheid niet; maar ik vereisch liefde. Zy zeggen ook , dat zeker overwinnaar onder hen beloofd hadt, dat hy, t'huis komende, 't eerfte, dat hem te gemoet kwam, gode opofferen zoude ; en dat, zyne dochter hem eerst tegenkomende, hy haar gedood heeft. Veel ïrieer zulke voorbeelden zyn 'er. Wat voor een Volk is dit, dat den dood der menfchen eenen godsdienst acht te zyn, en(moord voor een offer houdt ? Welk god kon dat eifchen, of wat Priester zulks verrichten? Maar zy zeggen , dat die oude, als een verftandige, het niet gedaan heeft, en alleenlyk in den wil «'as ©m het te doen: doch dat deeze, als een, die wyzer was, daar by bleef. Laat deeze ftrenge menfchen, by welken het eerlyk is,

kin-

Sluiten