Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O R B E R I C H T. ui

word voortgeplant, zöod&nig, dat zelfs, door eene gewigtige verandering in de aankweeking, die Wortel tot een wonderbaaren trap van groei baarheid gekomen is , en dus de oplettendheid van alle begunltigers van den zoo algemeennoodzaakelyken Landbouw moet tot zig trekken.

De Abt de Commerell te Parys heeft eene befchryving van de aankweeking en het gebruik van bovengemelden Wortel, zoo als dezelve in een gedeelte van Frankryk reeds plaats hadden , in 't licht gegeeven, en het is deeze befehryving, waar. van, door toedoen van Dr. JohnCoakle yLetts o m , Lid van de Maatfchappy ter bevordering van Kunften enz., te London, reeds vier uitgaaven fn ft Engelsch gedrukt zyn, en die daarenboven met ' verfcheide gewigtige aanmerkingen door dien kundigen en yverigen Geneesheer vermeerderd is, welke de Maatfchappy thans, in onze taaie, den Landbouwüevenden Leezer aanbied.

Hoewel deeze plant in onze Provin* 2 tien

Sluiten