Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2- VERHANDELING OVER DE ALGEMEENE

B.

Ik waardeer ook uwe Vriendfchap ; en wi! gaarne daartoe het myne aanbrengen,en wenschte wel, dat wy de verfchillen over zulke ge' wigtige waarheden uit den weg konden ruimen, dan zoude wy hartelyk met elkander verkeere kunnen; doch ik vreeze dat zich hier tegen nog wel eenige zwaarigheden zullen opdoen.

A. Laaten wy het eens met alle befcheidenheid beproeven ; en beginnen met het verfchil, dat nu zoo lang in de Hervormde Kerk geweest, en al meer en meer toegenomen is; te weete, de algemeene Aanbieding der Zaligheid. Ik weet dat gy daar van een groote voorflander zyt; mag ik u dan vergen, de bcwyzen die gy daar voor meend te hebben, my op te geven.

B. Ik wil niet ontveinzen, dat ik daar van' ëen voorflander ben, maar men zou Je my ten onrechte befchuldigen, wanneer men daar uit befloot, dat ik een voorflander van de algemeene genaden was; ik gelove zoo flerk als iemand, CO de byzondere verkiezing van bepaalde Perfonen, zonder opzigte tot eenige hoedanigheid in de onderwerpen, (2) ook de byzondere voldoening aan Gods geregtigheid, door Jefus Chris-

tus ;

Sluiten