Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïopvig aantezien, zo is zy van 't zalig uiteinde yan alle haare wegen verzekert.

Eene overdenking moet ik u nog by de woorden : over eene kleine wyl, voorhouden. Hy zelfs heeft gezegd: Ziet3ik kom baastiglyk- Haastiglyk zal Hy koomen en u tot zig neemen, op dat gy zyt, waar Hy is. Haastiglyk zal Hy met de openbaaring van zyne heerlykheid alle de geene verheugen, welke zyne verfchyning lief hebben.

O Jesus! Heer der Heerlykheid! dank zy U, dat Gy in eenen tyd, waarin veele uwe altaaren hadden afgebrooken, u nog veele duizenden laat overblyven, welke hnnne knieën niet buigen voor Baal! Dank zy U, dat Gy nog dagelyks het getal uwer geloovigen vermeerderd , dat Gy

over om land eenen Koning hebt gezet, die zyn volk uwen allerheiligen naam wil gepredikt hebhen. Verhoor elk zegenend gebed, van uwe begenaadigden en geliefden, voor deezen Koning! Trek hem zo geheel tot U, dat de volheid van. uwe zaligheid, hem oneindig meer worde, dan de glans van zyne kroon en alle hoogheid en vreugde deezer waereld! Laat onder zyne zagte regeering, de vrugt der gerechtigheid in vreede gezaait worden, den geenen, welke den vreede beminnen! Bewys de macht, die uw eeuwig Vader, u over al het vleesch heeft gegeeven, aan die ongelukkigen, verleidden en bedrogenen, wel.

ke

Sluiten