Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( <5 )

verwonderen dat zo verkeerd geóórdeeld word door Lieden , dié alle voor eer/Ie Patriotten , dien de folksjlem in andere gevallen zo heilig is, willen doorgaan?

Straks na myne Afzetting wierd een gedeelte van myn Traeiernent, mynen Amtgenooten toegelegd , offchoon zy , zelfs dezen geheelen Zomer, niet eens hunne eige Predikbeurten , veel minder eene eenige Beurt voor my hebben waargenomen. Den geheelen Zomer is 'er noch niet eene Weekbeurt gedaan. — Er was in mynen ryd reeds eeri voorftel gedaan, het Tractemeut te verhoogen, maar het wierd van de hand geweezen ; doch nu ik afgezet ben , gaat het ftraks door. En zoude dit ook niet een beweeggrond geweest zyn , my en den mynen het Brood te ontrooven? — men verwondere zich alzo niet, wanneer myn Herftel word tegengehouden.

By deze myne Afzetting is niets geobserveert , van het geen naar enze Kerkelyke Qrtionnanti* moest geob-. ferveert worden , en de Kerkeraad breekt wilkeu.ig zyn, ■met my gemaakt Contract. (Doch ik hoop dat 'er noch fultitie in het Land is!) Boven dat konde ik, naar onze Kerkelyke Ordonnantie, niet anders, dan met eehpaaiighcitt van ftemmen, worden afgezet, in geval ik zulks door Leer of Wandel verdiend bad, dewyl myne Beroeping eene Refolutie van den Kerkeraad is , en tegen alle Wetten aan , wierd ik by meerderheid afgezet ; dus myne

afzetting is onwettig.

Tesen deze afzetting hebben verfcheide Leden van den Kerkeraad, ftraks by monde geprotefleerd, en den 12 May een fcbrtffiyk Protest ingeleverd, en noch eens nader, in de maand December inrtamien gedaan in den Grooten Kerkeraad , om door myn Herftel, de verftrooide Gemeente weder te verzamelen, en de, zederd myne afzetting verminderde Contributien , voor Kerk , Diaconie en Weeshuis te verbeteren; doch neen, de Haat, Misgunst,. Fanyfchap . Vervolgzucht, en Wraak voor het geen Ds. Scb:f,r 1787. geheel buiten myne fchuld ovemvam, (ik werkte in tegendeel van Groningen uit aan zyn herftel, en hy wierd door tusfehenkorast van hen , die nu hier myne Vrienden zyn. herfteld) W2s te groot, dan dat men iets voor my of de Gemeente zoude doen.

In de Confistoriale Refolutie myner Afzetting, van den 24 April 1795, wierd ik; ook geïnjurieerd, en daarin gezegd , dat myne gedragingen , zo geduurende ais na de beroeping niet geweest zyn , alt die eenen Christen Leeiaar pasfen en betaamlyk zyn.

Hier

Sluiten