Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Kevelaerfche Devotie. 27 By de hier vooritaende acht eerfte mirakelen , in druck uytgegaen fynde in den jaere 1647 , heeft den Hr. Oeveren, Deken en Vkarftts beneral van 't vaceerende Bifdom , gepermitteert ( foo als blyekt uyt de hier naervolgeude approbatie) te voegen in den volgenden druck , met ais mirakelen , (figh een naerder onderloeck daer van referveerende) maer als wondetiyeke toereken en tveldaeden, de volgende dewelke door de vooifpraek van de H. Maegd en Moeder Gods Maria van Kevelaer gefchied fyn.

A ï PR O B A I I O,

Tot wekken eynde fullen met groot profyt van vermeerderinge der devotie tot de alderheylichfte Maghet Maria gedruckt ende bygevoeght worden aen die voergaende , die gedruckt ende uytgegeven zyn in het jaer 1647 , defe naevol«ende wonderlycke wereken ende weldaeden. ° Aclum in vifitatione nojlra Kei-elarienji, anno 1661, 13 Maji.

Jac. O e veren, Dec. & Vicarius Generalis Kurismindinfis S. P~.

- 1645. Ken dogterken genezen van eens lamheyd.

D en eerw. Heer Philippus Michel, Priefter woonende te Birven, onder de parochie van Aubel in 't hertogdom Limburg ; Philippus Vourendael, Paftor in Homborgh 5 en Egidius Coelen , Paftor in Leuven , onder hetzelfde hertogdom, verklaeren by atteftatie in dato van den 22 Mey 1648, dat geleden dry jaeren gekomen zynde met de procelfie van Aubel naer

Sluiten