is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarachtig en naauwkeurig onderwys vooe[!] den landman, aangaande de rundveeziekte en derzelver inënting.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarby roskamt en zuivert uw vee dikwyls, wascht hetzelve dagelyk* over het geheele lichaam met koud wa:er, wryft het, voornaamlyk alle avonden, eene goede portie lyn ■ of raapzaad - olie over het geheele lichaam in, laat het geduurig in den ftai ftaan, en dryft hetzelve, wanneer de ziekte reeds in de plaats en u reeds een ftuk geftorven is, noch in uw huis. noch in den tuin, noch ergens anders heen, kar het maar in den ftal drinken, houdt den ftal recht fchoon, mesr denzelven dagelyks uit, en laat er 's dagelyks meermaals de frische lucht door ftryken, die^ het beste zuiveringsmiddel is, en maar zelden' uw vee de befmetting zal aanbrengen. Kunt gy al uw vee niet 't huis laaten, maar gebruikt eenigen tot den ploeg of voor den wagen, en moet dus dikwyls daarmede in de zieke befmette plaats, of in de nabyheid van ziek of geftorven vee komen, dan zoekt het, om de veiligheid, zodanig interichten, dat dit trekvee in uwe hofftede op eenen byzonderen ftal komt te ftaan, opdat, indien .het ziek mogt worden, uw overige vee nogthans gezond moge blyven.

S 39-

Maar wanneer de ziekte in uw Dorp of in uwe buurt eens is ingevallen, dan houd het ten uirerften zwaar, de befmetting van uw vee ten eenenmaale te verhoeden, en alle door uwe Overheid gemaakte wyze fchikkingen van voorzichtigheid, het fchielyk doodflaan van het eerfte zieke beest, de gantschly-' ke in fluiting van de befmette plaats of ftal, deeze en alle overige middelen van voorbehoeding zyn