Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 29

tendom , aan het Gemeenebest aanbrengt, uitvoerig aan te wyzen, en in het brede op te tellen. — Neen! Ik zal,dit kortelyk famentrekkende, Hechts 'het een en ander ten proeve geeven.

Niemand uwer, geëerde hoorders, om hier mede te beginnen, zal ontkennen, dat tot den bloei en luister tot den welvaard en voorfpoed van het Gemeenebest, voornaamlyk zeer veel toebrengt, de braafheid der zeden van deszelfs inwoners. — Een Schryver van de Fabel der Bijen , Helle onbefchaamd, dat fommige ondeugden, voornaamlyk de weelde,nuttig zyn voor den Staat; dit is eene ongerymde, eene gevaarlyke leer, en door Juvenalis zeiven wederlegd.

. Saevior armis -

Luxuria ■ ■ ' CO*

dat is:

De weelde wreder, dan "t verderflijk wapentuig.

Wat

(Y) Sat. b. pag. 293'

Sluiten