Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDELRANDEN.

vordering dier Weetenfchappen, tot welke zyne geneigdheid kragtigst overhelde, en is dus mogelyk de eerfte onzer Landsgenooten geweest, die dit voorneemen by zich zeiven vormde; althans de papieren, daar toe betrekkelyk, door de Uitvoerderen van zynen laatften Wil gevonden, zyn bykans twintig Jaaren ouder, dan de eerfte Maatfchappy met dit oogmerk aangegaan , en de eerfte foort deezer Stichtinge hier te Lande gemaakt, de Hollandfcht Maatfchappy der Weetenfchappen te Haarlem, Dit voorneemen volbragt de Heer teyler, naa dat hy het vier-en-vyftigfte Jaai van zynen ouderdom vervuld hadt. Vol geus zyn Laatften Wil, moest zyne zee: yanzienlyke Naalaatenfchap , uitgenomei eenige Goederen, waar over hy bevondei moot worden andere Schikkingen gemaak te hebben, eeuwigiyk en altoos blyve: onder 't opzigt, bewind, den aanleg e de beheering van vyf door hem benoemd Perfoonen, en eenen van hem aangefte den Boekhouder, en derzelver Opvolg* ren in den tyd. — Dat deeze Naalaatei fchap , onder andere , voornaamlyk zc worden aangelegd en ftrekken tot onde houd van twee altoosduurende Geftoc fchappen, elk uit zes Perfoonen beftaa de, om, in het Woonhuis van den He Overleden, op gezette tyden , te ver£

deren. Het eerfte om met elk£

der te verhandelen , allerhande ftoffe: tot de Waarheid en Vryheid in den Chn lyken Godsdienst en den Burgerftaat beh<

I. DEEL, Y P

II.

BOEK.»

Oprich» • ting vsn

TEYLEK.S

Genoot» ' fchapL pen. 1 t 1 1

e L-

i-

u

L'ttl-

er an-

st*

)0-

Sluiten