Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 DE REPUBLIEK D.ER

IV.

B O E K.

Wenscb lykheid van een Plan de Onzydig Mogenheden , om de Zeegeweldenaaryentegen te gaan.

vertoonen in de Baltifche Zee, en, in gevalle van een Turkfchen Oorlog, eene Vloot na den Archipel te zenden; die Vorftin betoonde, ten deezen tyde, zich de veiligheid der Zee aan te trekken, en haar vermogen te willen gebruiken, om der verdrukkingen en regtfchennisfen, paal te zetten.

De Zeeroveryen en onbillyke Handelingen deiEngelfchen klonken de wyde Wereld . door; elke Mogenheid, die'er eenigzinsde 3 drukkende zwaarte van voorzag ofgevoel' de, en 't heil haars Volks met den bloei des Lands ter harte ging, moest 'er daadlyk op bedagt weezen, om zich in zulk een ftaat van zelfverdeediging en tegenweer te ftellen, als kon ftrekken om de Regten der' Onzydigheid te doen eerbiedigen en te handhaaven. Te zeer was de Groot-Bnttannifche Zeemagt toegenomen , te fterk het aantal Rooffchepen diens Volks, welke de Zee als bedekten, dan dat ieder Onzydige Mogenheid in Europa voor zich zeiven in ftaat was overal genoegzaamen wederftand te bieden aan dien geesfel der wateren. Niets beters of kragtdaadigers kon 'er bedagt en te werk gefteldworden, daar elk op zich zeiven te zwak was, dan een Plan om alle Zeemogenheden , niet in den Oorlog betrokken, te veréénigen, en met zamenverbondene laagten den vryen Handel en Scheepvaard te befchermen(*)-

Een

(*) Zodanig een Plan was reeds aangeduid , door onzen Staatkundigen Gefchiedfcbryver wagc.naar >

zie

Sluiten