Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So DE REPUBLIEK DÉR

VIII.

Boek.

1781.

herfteld waren, met de Vloot en het Leger, alles te doen om zich met de Graaf cornwallis te vereenigem Clinton ging aan boord met zeven duizend man', doch, by den ingang van de Chefapeak komende, verftonden zy dat de Graaf Cornwallis, Vyf dagen geleden, zich by verdrag, hadt moeten overgeeveu.

't Was naamlyk op den negentienden van Wynmaand, dat hy, naa eene vrugtlooze verdeediging, met zyn geheele Leger, Krygsgevangen werd van de Vereenigde Americaanfche en Franfche Krygsmagt, onder het Opperbevel des Generaals Washington. De Britfche Land-troepen, meer dan zesduizend manfterk, zouden, Volgens het verdrag, Krygsgevangenen weezen der Verecnigcle Staaten van Americahet Zeevolk Krygsgevangenen des Konings van Frankryk, aan Wiens Officieren ook de Britfche Schepen te Tork-town en Gloucefler zouden overgeleverd worden. Zeer veel Gefchuts en Krygsbehoeftens vielen dert Americaanen in handen.

Twee dagen naa de Overgave bragt, op last van Washington, het geheele Americaanfche Leger Dankzeggingen toe aan den almagtigen, voor deeze groote Gebeurtenis , en de verbaazende tusfchenkomst der Voorzienigheid ten hunnen befte. En werd vervolgens den dertienden van Wintermaand tot eenen algemeenen Dankdag voor dien Zegen bepaald. Dan het gevangen neemen eener Legermagt, op zich zeiven van zo veel belangs, en

UI

Sluiten