is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e>o DE REPUBLIEK DER

VIII.

boek.

J 3 3

9, 5: 3. s: 3: m y. 3;

33 33 33 3? 33 33 33 33 35 33

V

ren; den Hertog, dien hy, als een tweeden Vader, geagt en in wiens raad hy altoos een groot vertrouwen gefteld hadt, trok zich de zaak zyns geweezen Voogds als zyne eigen aan. Ter Algemeene Staatsvergadering zich bevindende toen de Brief ies Veldmarfchalks werd ingeleverd , en iroorgeleezen, beantwoordde hy de vraag les Voorzitters, den Heer van lynden tot hemmen, of hy eenige bedenkingen over dien Brief hadt te opperen? in deezer voege „ dat, zyns bedun, kens, het onderzoek over de gegrond, heid of ongegrondheid der nadeelige ge, rugten tegen zyne Hoogheid den Heer , Veldmarfchalk Hertog van bruns, w y k , niet geweigerd kon worden: de, wyl het aan hunne Hoog Mogenden niet , onverfchillig kon zyn, of iemand, die zich in derzelver dienst bevondt, en boven al iemand, met zulk een aanzienlyk , Character bekleed , zich hadt fchuldig gemaakt aan 't geen waar mede men hem betigtte; en dat iemand, die wel dagt, niet kon lyden onder zulk een blaam te blyven, en in zyn Eer te worden aangetast, die hem dierbaarder dan het Leeven zyn moest. Hy gaf, derhal-

ven, in overweeging, dat de Brief door de Afgevaardigden der onderfcheidene Geweften, hoe eer hoe beter, ter kennisfe gebragt mogt worden van de Heeren Staaten hunne Principaalen; en dat, dien onverminderd, die Brief commisforiaal gemaakt zou worden in handen

j» van