is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VÊREENIGDE NEDERLANDEN^

bod, dat niemand zich met zaaken van Redering zou hebben te bemoeien, werd i door de Heeren Raaden, naar 's Ridders . inzien, uitaefprooken op een toon, in ; ons Vereenigd Nederland, zedert ruim twee Eeuwen, ongewoon, ja onverdraagiYk; „ Dat zulk een Verbod fprak hy, ; by eenen geweldigen Alleenheerfcher, of by eenen Venetiaanfchen onderdruk• kenden Ariftocratifchen Raad; maar " nimmer hier met onze toeftemming ge-

i, fchiede!" •, _

Dan de poogingen deezes Edelmans, door andere Staatsleden goedgekeurd eri onderfteund, als mede zyn Voorflag by 't Kwartier van Zutpheh omhelsd, om de Raaden aan te fchryven tot opgaave der redenen waarom zy het gerustftellend Slot des genomen Staatsbelluits agter gelaaten hadden , liepen vrugtloos ■ f) de Kwartieren van de Velum en Nymegen keurden de Publicatie van hei: fcHot, vZo als dezelve lag, volkomen goed_ {)..

Een aantal van bykans driehonderd Amhemfche Burgers, gaven, in 't Najaar, bY een Verzoekfchrift, de Regeering te kennen, dat de Burgers van Arnhem uit hoofde van een deugdlyk Regt en Bezit, Zedert onherdenkelyke jaaren, geregtigd <reweest waren om de geheele Velum Sver tte kunnen jaageh; dan een zeker

Jagt-

(*) N. Nedert. jaarb. 1783. W. 162. ï324"i3S3. 1473- 1477- m. I65ó. C^J. fyan Europa. I.' D. bt. 42.

YI. DEEL, P

XVL

! o e ü;

783,

Een asn= tal Arn-

hemfche Burgers veil de , Jagt in

Handelingendaar over metzyne Hoog-,heid.