is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t* DE REPUBLIEK DER

XXI.

BOEK. I784.

niet geloopen Tocht na Brest gedaan had* den.

Meer zouden zy 'er kunnen byvoegen; doch het vermelde was, huns oordeels, overvloedig genoegzaam, om hun Hoog Mogenden, wegens Friesland, in ftaat te fielten, van, aan de eene zyde, in het.. Antwoord aan zyne Pruisftfche Majefteit, de eigenlyke Bronnen van het kwaad, zonder bewimpeling, te ontdekken, en alle verkeerde indrukken en begrippen zyner Majefteit, dien aangaande, teffens weg te neemen; en, aan de andere zyde, om klaarlyk te doen zien, de voorgaande denk- en handelwyze der Staaten van Friesland, zo in het bewaaren der Regten en Vryheden hunner Ingezetenen, als in het heilig in ftand houden hunner Conftitutie, en van de daar mede verknogte wettig toehehoorende Regten en Prerogativen van den Erf-' ftadhouder huns Gewests. Met verzekering, dat hun niets aangenaamer zon zyn, dan gemeenfchaplyk met de Bondgenooten, uit al hun vermogen, meer en meer te kunnen medewerken tot herftelling van de zo onmisbaare Eendragt tusfehen alle de hooge Leden van 's Land$ Regeering; ten einde alle Onlusten gedempt, de Rust en Bloei der Republiek daadlyk herfteld, en de zaaken van den Staat, volgens 'sLands Conftitutie, met onderling Vertrouwen en' Eensgezindheid, gelyk zyne Pruisfifche Majefteit sich uitdrukte, behandeld en vervolgens,