Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 3*

m Utrecht, met den aanvang van WinSnn«nd deezes Jaars, eene Algemeene Vergadering houden , bedaande uit veele vrvwillige Schutters en Genootfchap«en van Wapenhandel in't Gemeenebest. Het getal der Afgevaardigden beliep ruim vvftis Het doel was eene gemeen fchaplyke werking tusfchen die Genoot fchappen te vestigen: en men verwag t welhaast een voltalhger Zamenkomst ( ) Een dergelyke Oproeping der Burge ren, om hunne Bezwaaren, wegens d Staats- en Stadsregeringen , m te bren gen als te Utrecht, gefchiedde te Arae,. foort, en ontbrak het niet aan Inleevera; ren: doch die, in hunne opgevatte ho< pe van het bedoelde Herftel, eene ver; deling meenden te voorzien, door h benoemen eener Commisfie, om te 0 derzoeken, of alle de Tekenaars wel a regtigd waren ? Zy wraakten deeze G01 misfit, deels om dat dezelve beftondt 1 Heeren, aan wier Burgerfchap en bevoe£ beid om Zitting in den Raad te hebt veelen onder de Burgery twyfelden; de om de handelwyze, welke deeze Cc misfie-hieldt in het doen van dit ond 2oek,'waar over zy hunne bezwaaren een Verzoekfchrift aan de Regeering kennen gaven. Gelyk zy ook deze aangingen met een Verzoek om de Stf

(») Post van den Neder-Rhym, VI. E>. H. i8aj &. Sedert. Jaarb. 1784. Mi 196°'

xxiit.

BOEKJ

I7S4.

\ Wat te

jdmers' foort, we" gens het •-oproepen _ tot opgav4 '" der Be)_ zwaaren f- voorviel*

é 11enlitdenels m- ; erbyte Ive ds17 nti

Sluiten