is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 85

den worden, de daar aan fchuldigen in' de Hoofdwagt op te brengen, en deswegen t kennis te geeven aan Gecommitteerde • Raaden. 't Geen gemelde Officier hadt 1 aangenomen. — Zyne Hoogheid, uit den Capitein van de Hoofdwagt deeze Schikking vernomen hebbende , verzogt, dat Gecommitteerde Raaden weder mogten byeenkomen, gaf zyne verwondering te kennen, deedt zyn beklag, en verzogt, ingevalle zy van het verrigtte met konden afgaan, nog deezen avond hun Ed. Groot Mogenden zamen te roepen: gelyk zy by deezen deeden.

De Stadhouder in die Avondvergadering verfcheenen, betuigde zyne verwondering over deeze nieuwigheid, „ en dat „ het," om zyne eigene woorden te gebruiken, „ hun Ed. Mogenden behaagd ,, hadt, dergelyke Orders, in een tyd dat „ Ik alhier prefent was, direct en bui„ ten my, aan den Capitein van de „ Hoofdwagt te geeven, daar Ik van be„ grip was, dat de eer hebbende van „ Gouverneur en Capitein Generaal dee„ zer Provincie te zyn, Ik die geen „ was, door wien de Orders aan het „ Garnifoen behoorden gegeeven te wor„ den, en dat dus hun Ed. Mogenden, volgens het gewoon gebruik, my had„ den behooren kennisfe te geeven van de intentie van ü Ed. Groot Mogen„ den, wanneer Ik niet nalaatig zou „ weezen om alle mogelyke precautien „ te dóen neemen, en alle noodige OrF 3 » ders

[XV L

O EK. 785. ,

/.

De Stadhouder be. klaagt zich daar over by Staaten van Holland.