is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENG IDE NEDERLANDEN. aa?

„ regten, waar dezelve verduisterd mog„ ten zyn, opfpeurden, zo deVolksftem „ gehoord moest worden, dezelve alge„ meen deeden klinken, en door wyze „ raadgeeving en voorlichting, die zo „ beftuurden, dat ze kloekmoedig, man„ lyk, doch geenzins oproerig, of den „ braaven Regent minagtend, ware. —„ Daar zodanige Vaderlandfche Gezel„ fchappen gefchikt waren om alle Heersch„ zugt en "AriiTocratie van den vryen „ hals der Burgeren te helpen weeren, „ moest de Voorzigtigheid, zo wel als „ de waare Vryheidsfiefde, Voorzitfter „ in dezelve weezen; men moest nim9, mer, 0111 uit te munten, om zich in „ de oogen van het zo ligtgeloovig, als „ ligt misleid gemeen, als groote Pylaa■„ ren der Vryheid voor te doen, niets „ dan wantrouwen omtrent de Regeering „ inboezemen , en de braafïle Leden „ derzelve als Burgerhaaters affchilde' „ ren, en een toon tegen dezeiven voe „ ren, welke den Eerbied kwetst, dier „ ieder Burger, wil men geene Regee „ ringloosheid daar ftellen, aan de Re „ geering fchuldig is, in plaats van o| eene befcheidewyzein manlyke taal de „ zelfde zaaken voor te draagen. — Maa „ ook behoorde, in die Gezelfchappen „ vooral gezorgd te worden, dat d „ Heerschzugt en Ariftocratie daar nie „ in den hoogften graad heerschten, z „ dat één of meer Leden van die Soek „ teiten hunne denkbeelden poogden doo Pa „ t

XXVL

aoEft»

1785» C