Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVII.

BOEK.

(

i

i t I t

Bezending uit Ce/derJand na V *s Haage. v

g f( V

b v

f] d

ii

Verzoekfchriften c in Gelderland inge- G leeverd.

DE REPUBLIEK DER

beurtenisfen, in een niet uitgeftrekter Staat dan onze Vereenigde Nederlanden, eene verfcheidenheid byzet, welke het verveelende, zo niet wegneemt, althans vermindert. Hoe het zy, de Gefchiedkunde fchept de voorwerpen niet; maar verwerkt de voorkomende ftoffe, en moet zich, fchoon het op verre na niet aangenaam valle, fchikken om getrouw te boekJaaven wat 'er gebeurde, en hoe groot le eenzelvigheid ook moge weezen, zich Toosten met der waarheid hulde-te doem — Het wordt tyd de overige Gewesten in e flappen, en zullen wy eerst den Gel(erjchen grond betreeden, ter ontvouwinfe wat in dit Gewest in 't algemeen, en P byzondere Plaatzen, in 't zelve, gebeurde.

Staaten van Gelderland fchikten, inLenïmaand, eene talryke Bezending na 'sGramhaage, vergezeld door de Boodens an Staat, welke twee keeren ter Veradenng van hun Hoog Mogenden verheen, en by den Stadhouder een last, olbragt wegens dit Gewest (*); doch, lykens de volgende Gebeurtenisfen, niet eel beduidde om de daar gereezen Twee>alt te dempen, of de Rust de plaats sr Staats- en Burger-woelingen te doen neemen.

Een aantal Verzoeken in gefchrifte by taaten van Gelderland ingediend, ten

iderwerp hebbende - de Wapening

van

(*) Refol Gen. 24. en 25. Maart 1785. N. Neder!, '«rb. 17 85. bl. 407.

Sluiten