is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£?a DE REPUBLIEK DER

XXX.

BOEK.

Antwooi

van zyne H^ogheh

niet te gehoorzaamen; en daar van aan den Capitein Generaal kennis te geeven. Hoewel zommige Steden dit

Voorftel, zo als het lag, beaamden, vondt men, op den Raadflag van Haar km goed, den Capitein Generaal dit Voorftel te doen weeten, met verzoek, dat geen Krygsvolk, ter Betaalinge van Holland ftaande, tot zodanig een Tocht zou mogen worden gebruikt, in vertrouwen dat zyne Hoogheid aan dit hun verlangen wel zou willen voldoen, en geene zodanige Bevelen geeven, of, dezelve reeds gegeeven zynde, weder intrekken. d Zyne Hoogheid gaf ten antwoord, dat i hy geene Bevelen, hoe genaamd, aan eeni" ge Militie van deezen Staat hadt doen afgaan om in de Provincie van Utretht in te rukken; dat by hem ook geen voorneemen hadt plaats gevonden om eenig Volk van Oorlog derwaards te doen trekken ; ten ware, wegens de Heeren Staaten 's Lands van Utrecht daar toe aan Hem eenig verzoek wierd gedaan: in welk geval hy zich verpligt zou oordeelen, om die zelfde bereidvaardigheid, voor de Staaten der vyf andere Provinciën, te moeten beioonen, welke hy ten allen tyde voor hun Ed. Groot Mogenden, wanneer dezelve oordeelden foortgelyke Verzoeken te moeten doen, hadt betoond. Doch, om, zo veel in hem was, aan 't oogmerk van hun Ed. Groot Mogenden re voldoen, zou hy, in zodanig onverhoopt geval, geen Krygsvolk van den.

Staat,