is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7$* DE REPUBLIEK DER

XXXV

BOEK. 1736.

» niets van meer diensts zou zyn, dan -, dat ieder'voor zich zeiven bedaard en onpartydig de voorvallende zaaken be„ oordeelde, en tevens niet verzweege; „ maar, zo veel doenlyk, wereldkundig „.maakte de Naamen dier Perfoonen, welke op bedekte wyzen misnoegen en wantrouwen zogten te zaaijen." En. op dat niemand zou kunnen voorwenden, dat hy, tot zyne veiligheid of gerustheid, noodig hadc zyne dcnkwyze te verbergen, en alleen onder de hand te openbaaren, verklaarden zy verder „ aan -• de eene zyde als nog, gelyk altoos, de vrywillige Adresfen, Requesten en v Remonftrantien van hunne goede Bur» geren en Ingezetenen te zullen ontvan5. gen, en daar op behoorelyk te reflec» teeren; doch tevens ook, aan de an•> derezyde, niet te zullen gedoogen, » dat iemand, van welke begrippen 'hy » ook omtrent den Politieken Staat des 5. Lands, en omtrent de Middelen tot » Herftel van denzelven aan te wenden, » zyn mogte, over het vrylyk en be„ taamlyk uiten van die begrippen wor„ de gemolesteerd, of dat iemand door ,, bedreigingen, veel min door daadlyk„ heden, mogte overtuigd worden; maar, ,, zonder oogluiking, en zonder aapzien „ van Perfoonen of denkwyze, terftond „ zouden tfraffen; en wel alle Bedreigin„ gen, ten minften met eene Boete van „ Vyftig Heeren Ponden, en Daadlykbe„ den met eene Boete van Honderd Hee-

„ ren