is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. ieg

verwisfelen, Eene ommekeer, die veelen verbaazend voorkwam, en welker zedelyke onmogelykheid zommigen beweerd hadden; toen. eenigen in den voorleden Jaare, het waagden te fchryven, dat de Reis des Stadhouders en diens Gezins na dat Gewest, eene Verzoening en Verbintenis tusfchen de Prinsgezinder, en Arifiocraaten ten oogmerke hadt, en te fpellen, dat ze die zou bewerken. Het fcheen hun onmogelyk, dat de Leden der Frw fche Regeering, die zulke fterke taal, in veele Staatsbefluiten, gefprooken, over de Werkloosheid in den Engelfchen Oorlog zo bitter geklaagd, wegens den onvol bragten Tocht na B/est zich zo onbewimpeld geuit, ten aanziene der Acte var Cönfulentfchap, zich zo gevoelig getoond op de verwydcring des Hertogs vain Wolfenbuttel zo zeer aangedrom gen, en over de beantwoording des fchry vens van den Koning van Pruisfen, o\ een ftraffen trant gefprooken, en hunn< gevoeligheid, wegens den Brief van zy pe Hoogheid, in Sprokkelmaand des Jaari mdcclxxxv, zo kragtig aan den daf gelegd hadden, op eenigeilei wyze zou den kunnen bewoogen worden om te ver anderen van de maatregelen dus lange ge volgd, en doorgezet met eenen yver, zc s;root en blaakende als men in een dei Gewesten des Bondgenootfchaps befpeur de (*)•. • Doet

(*) Pest van den Neder-Rhyn\lïl, P..bl. 689. m?z

XXXVt:

BOEK.

i

L ■