is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 DE REPUBLIEK DER

XXXVIII. BOEK.

1786.

Hoogklimmer) de Geldbehoefte der O. I. Maatfchappyë, '■

i t

3 1 i

i e 1 v f

b v

ê ai bi

de vva vo we

ééi 28,

1

Geen dan een treurig verflag kunnen wy geeven van den tegenwoordigen Staat der Oost-Indijche Maatfchappyë, die, hoe zeer ook onderfteund (*), met dat alies bleek met geholpen te zyn, en nog in den fchroomlykften ftaat van behoefte te verkeeren. Van dit gebrek aan gereede Penningen hadden de Hollandfche Kamers dier Maatfchappyë Staaten van dat Gewest,'in -.ouwmaand reeds de weete gedaan. In sprokkelmaand oordeelden Bewindhebbers er Kamer Amfterdam het van bunnen 011jermydelyken pligt ter kennisfe van hun ld,Gr. Mog. te brengen, dat de nood, >y die Kamer, zo hooggereezen was, dat, idien zy, geduurende de loopende Maand, ;een onderftand erlangden, zy, met het inde van dezelve, alle Betaalingen zouden loeten ftaaken. Dit beklag, met verzoek an onverwylde redding, kwam ook ter taïl van hun Hoog Mogenden. Terwyl de ondgenooten op dit ftuk hunne byzondere edenkingen hadden, verklaarden de Afgelardigden van Holland, dat zy ftaat maakn eerstdaags een nader Befluit op het Stuk :r Redresfen te zullen inbrengen, en vóór ' verzekeren konden, dat, van het vrugt. tar Befluit hier op, de gezindheid der

Staa-

Haven van Har/ingen , zo als dezelve daadlyk gefteld s, met gebragt worden; en lagen 'er, devvyl de >rgeflaagene middelen ter uitbren^inge niet aanwend waren, te rotten, fchoon ze den Staat meer dan 1 Milliocn Guldens hadden gekost. Zie Refol Gin Dcc. 1786. ' *

;*) Zie onze Vadsrl. Hist. IX. P. bl, 177,