Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDÈ NEDERLANDEN. 235

len, kwam hier op neder, dac zy het best zouden oordeelen zich in deezen voor eerst 1 te bepaalen, om ten kragtigften, van wege deeze Vergadering, by hun Ed. Gr. Mog. daar op aan te dringen, „ dat Willem „de V., als de oorzaak van alle de ons „ drukkende rampen, daadlyk worde gefus„ pendeerd in alle die Hooge Qualiteiten,

welke hy by deeze Provincie bekleedt, „ met verlies van de Emolumenten en Trac,, tamenten daar aan verknogt, en dat voorts „ aan hem Willem den V. en allen de „ Zynen, het Territoir deezer Provincie

provifioneel worde ontzegd (*).

De Commisfie der Gewapende Corpfen, tot Befcherming van het Vaderland en Vryheid uitgetrokken (f), zo luidde de Tytel, hadt, den vierden van Hooimaand, de volgende Verklaaring ter kennisfe van hun Ed. Gr. Mog. gebragt. „ Daar de „ Gewapende Burger, in deezen hoogstdrin„ genden nood van het lieve Vaderland, „ uitgetrokken tot befcherrriing van 't zelve „ en tot behoud der Vryheid, en hy zyne „ Have en Goederen, zyne Vrouw en Kin„ deren, en alles wat hem liefst en dier„ baarst is, heeft agtergelaaten, onder de* „ befcherming der Wetten, en de handhaa-

„ ving der Juftitie. En daar het te

vreezen is, dat zy, die tot heden hun

„ ver-

(*) N. Nederl. Jaarb. 1787. bl. 2793.1829.1918. en 3043.

(f) Van deeze Gewapende Burgercorpfen zullen wj een breeder Verflag geeven in de Eefchryving van den Burger-kryg,

XXXIX. soek.

1787.

Verklaaring der [jewapen-ie ISurcrercorpren de 4- July.

Sluiten