is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 DE REPUBLIEK DER

XLI.

boek.

ir87.

/lm(lerdams gedrag in peezen.

Befluit om twee *.tezanten ten , Jtflyn- ■ Jch n j li'>ve te zenden.

j I 1 »

i

- 8

k b

fi

■ b

Terwyl een en ander Staatslid fterke ver. klaaringen, by voorraad deedt, en de Afgevaardigden van Amjierdam betuigden tot de raadpleegingen daar over niet mede geftemd te hebben: „ dewyl zy den inhoud deezer „ Berigtfchiften beleedigend en hoonend „ hielden voor de Souverainiteit deezer „ Landen." In welke betuigingen, zo men wil, van Berckel, Penfionaris dier Stad, zich heftiglyk liet hooren.

Op den raadflag van het Groot Befogne iefloot men, ter volgende Staatsvergade^ ïng, zich met dit laatstgemelde Berigt-, chrift niet in te laaten; maar, zich beroe>ende op het jongst vastgeftelde Antwoord, eerder den Koning van Pruisjen by aanchryven, kennis te geeven van hunner Ed. 3r. Mog. bereidwilligheid tot het afzenden, 'an twee voornaame Staatsleden na Eer-, yn, om by zyne Majefteit eene naauwkeuige en omftandige opening te doen van ien toeftand der zaaken in de Republiek a 't algemeen , en de Province van Holland a t byzonder , betreffende. Uit deeze neende men zou ten Berlynfchen Hove! ilykén, dat men daar, tot hier toe, niet aar waarheid was onderrigt geworden, weens veele zaaken, geduurende eenigen tyd i het Bondgenootfchaplyk Gewest voorevallen. Deeze Heeren zouden vertreken, zo ras, by Antwoord des Konings , leek dat hy dit onderrigt geevend Gezant-

:hap zou ontvangen. Niet weinig.

ragt tot dit Befluit toe de bovengemelde erklaaring der Stad Am/lefdamt> in wier

on-