Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 233

„in plaats van met eene bedaarde ftand„ vastigheid, het kwaad zelve tegen te gaan „en met den wortel uit te roeijen.

„Uwe Doorlugtige Hoogheid vindt, zekert haare afweezigheid, welke,tot Ons „ ongeluk en fmert, twee volle jaaren ge„ duurd heeft, niet flegts de Pinantien van „ de Generaliteit in de grootfte verwarrin„ge, maar het geheele Militaire weezen „ verwilderd, verguisd door de fnoode Lis„ ten dier helfche Vyanden van Uwe Door„ lugtige Hoogheid, en van ons Vaderland^ „door duizenderleie Kunftenaryen in den „grond bedorven.

„De Tugt, zo onontbeerelyk in den „ Krygsdienst, is geheel verwaarloosd; de ,, Eerzugt, de eenige prikkel tot roemrugtige daaden voor een Krygsheld, is 3i door de laage ftreeken van die laffe Ver„ raaders des Vaderlands vertrapt; de Zugt „ en Yver om het Vaderland en den Wet„ tigen Souverain, volgens Eed en Pligt, „ te dienen, is door de fnoode Suspenfien, 3, Licentiatien, Casfatien, en 't geen nog „ nypender en verderflyker was, door de ,, weigering en affchaffing van Betaaling, ,, geweldig onderdrukt, en nog verder uit„ gerooid door het voorleggen van listige „ Quitantien,en de onvermydelyke verplig,, ting om dezelve, hoe ftrydig ook met den Eed aan de Generaliteit gedaan, te f, doen ondertekenen ! Terwyl men zich niet ontzag, noch fchaamde, wufte laav ge en onwaardige Zielen , tot onverdienjj de trappen in dén Krygsdienst te lokken, V 5 ?j te

XLir,

BOEK, 1787,

Sluiten