is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 331

van Leden, waar toe zy de Acht reeds gemel den hadden opgegeeven ; doch dat, vermids de Meerderheid der Leden, in weerwil van de erndige gedaane Waarfchouwing, dat het vervullen van de Commisfie op die wyze als nu gedaan was, bewyzen zou inhouden van eene begeerte om dezelve, van den beginne af, onnnut te maaken, evenwel geweigerd hadt om van haar gevoelen in 't minde af te gaan, zy, om zich niet verantwoordelyk te dellen voor de gevolgen, uit deeze waarfchynlyke verydeling der hoope van de geheele Natie te duchten, zich verpligt hadden gevonden, dit hun begrip, by voorraad in de Staatspapieren te doen blyken , en voorts aan de Heeren hunne Lastgeevers, die zy wisten, dat deeze zaak ten uiterden ter harten ging, voorbehielden het doen van zodanig eene Aantekening en Stap als dezelve het meest gepast en kragtdaadigst keurden. Naar gewoonte hieldt de Ridderfchap, met Delft, de Meerderheid van Amfterdam, en de Afgevaardigden der overige Steden het aan zich om eene Tegenverklaaring in te leeveren (*).

Eigenaartig kwam by veelen het denkbeeld op, dat het nu de zaak der Burge ryen in de onderfcheidene Steden zou zyn, te onderzoeken of de Vroedfchap uit haar Stad, in die Commisfie verkooren, by haar dat vertrouwen bezat, 't welk eene zaak van een zo groot belang als de Volksinvloed

(t) Refol. van Holl. 30 Maart 1787.

XLiir.

HOEK. 1787.

Men oordeelt dit Stuk de zaak der Burgery en :e weejeu.