Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o DE REPUBLIEK DER

LUI.

Boek.

1787. Affcheid en Verklaaringeeniger Studenten.

Verflaagenheidhier over in Franeker.

Ingevolge van deeze Verklaaring nam die viertal Hoogleeraars plegtig affcheid van de Letteroefenende Jeugd. De Heer Valckenaar lag teffens zyn Rectoraat neder. Groote aandoening verwekte zulks by de Academieburgers in 't algemeen. Een aantal van twee en twintig, zich door het Verbod om langer in eenig Exercitie Genootfchap, of Sociëteit, betrekking hebbende tot de heerfchende Gefchillen in het Vaderland, Lid te weezen, zich in hunne vryheid ten hoogften bezwaard vindende, verklaarden afftand te doen van het Academie Burgerfchap, met verzoek dat deeze hunne Verklaaring, by de nog overig zynie Leden van den Senaat mogt worden langemerkt als eene voldoende beantwoording van hunne zyde op het aan hun medegedeelde Befluit.

Geheel Franeker moest diep déelen in den handel deezen Hoogleeraaren aangedaan. Verflaagenheid by eenigen, woede jy anderen, werd daar uit gebooren. De Hoogefchool op ééns beroofd te zien van vier Hoogleeraaren, die dezelve ten cieraad [Irekten , en door hunne bekwaamheden veel Academieburgers lokten, was een doodHeek voor veele Inwoonderen, die goedleels, uit verfcheiden hoofde, hun beftaan in het aantal der Letteroefenende Jeugd vinden. Met genoegzaame zekerheid kon tnen berekenen, dat van het tachtigtal Smienten, die 'er zich thans bevonden, geen dertig zouden overblyven. Dubbel was het verlies: de Patriottifche Studenten ver-

lie-

Sluiten