is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 DE REPUBLIEK DER

LVi.

boek.

1787. I788.

in zyne Bediening te fchorten. Nimmer durfde men hem dien Brief vertoonen; nimmer hem den inhoud mededeelen; de twee Schryfmeesters * dien Brief met Slichers gewoon handfchrift vergelykende , durfden de gelykheid van het eene met het andere niet bevestigen. Dit fprong vrugtloos af. Een ander bedryf deedt hem voor het Hof ontbieden, en daar onderhouden, wegens een Gefprek op ftraat met den Raadsheer van het Hof Nolst gehouden, waar in hy beledigende uitdrukkingen, opzigtelyk dat Hof, zou gebruikt hebben. Dit gefprek hadt die Raadsheer, hoedanig het dan ook moge geweest hebben, ten Hove aangebragt. En werd hy teffens voor Gelastigden van hun Hoog Mog. in verhoor genomen, wegens zyne deelneeming in het Vaderlandsch Fonds, dat gehaate middel, door de Patriotten, met zo veel opgangs aangewend. Met eene onbeteuterde vrymoedigheid erkende hy zyne deelneeming in 't zelve: waar op die Commisfie, Torck van Roosendaal aan 't hoofd hebbende, hem met veel onbefcheids deeze Vraag dee 'èt. koe heb je 'sjaarïyks kunnen blyven contribuecren , daar je zag wat een vervloekt gebrtfik , door die verdoemde Kabaal, daar van gemaakt wierd? — Op welk een onbefchofiea uitval Slicher tfianlyk antwoordde: Ik weet niet tot eene verdoemde Cabaal behoord te hebben; en het is my niet gebleeken, dat van de Penningen wn het Vaderlandsch Fonds een vervloekt gebruik gemaakt zy. Nader gevraagd, of