Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 235

Beide Bentinck en Merens Monden, zo men wil, ten aanziene van de volvoering deezes lasts, onder den invloed der Prinfesfe, wier maatregelen zy volgden, en wel zo verre, dat de Stadhouder zich nu en dan, zo als men verhaalt, zou beklaagd hebben, dat men de Afzetting der Regenten te fterk dreef; waar op zyne Egtgenoote gezegd hadt , „ dat 'er niemand „ moest geipaard worden!"

Wat van deeze byzonderheid weezen moge, vast gaat het, dat die beide Gelastigden zich allereenzydigst gedroegen, en geenzins voldeeien aan het Staatsbefluit , om door alle meest bekwaame „ middelen en wegen, te tragten de ge„ moederen te verheelen, alle verfchillen „ uit den weg te ruimen, en de rust te ,, herflellen." Volgens 't zelve waren zy verpligt, om de voornaamften van beide de Partyen in den Lande te hooren, door minzaame en ernftige tusfchenfpraak de verdeelde gemoederen tot een te brengen; dan zy hoorden, met voorbygang der anderen, flegts de zodanigen, die Oranje waren toegedaan.

Men zegge niet, dat dit de fchuld was. der Patriottisch denkende Regenten, die 1 zich niet tot hun wilden vervoegen, uit-4 gezonderd hier en daar eenigen, die, by avond en ontyden, en door achterdeuren, fteelswyze, tot hun kwamen, om, waar 't mogelyk, een zoen te treffen, en in

hunne Waardigheden te verblyven.

Men zegge niet, dat Burgers, de Patriot-

ti-

LVIl.

ti o 11.

I?87.

371,8.

Door welk een invloed beftuurd.

Hoüden sich niet un den ast; maar jaan dien ;e buiten.

Vanmer-

ling hier iver.

Sluiten