is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46q DE REPUBLIEK DER

LVIII.

BOEK,

1787. 2788.

Welke aangenomen ; welke afgewee% en worden.

noeg ware, was 'er een Bylaage aangehegt van geen minderen inhoud, dan dat; de zo-s danigen, die geene Ampten bezaten en by de Remotie hadden geadfifteerd, in hunne Perfoonen en Goederen, zouden worden geftraft, om daar door de fchadenste vergoeden, door hun toedoen den Lande toegebragt (*).

Partyfchap, haat en wraakzugt ftraalen om het zeerst door in opgemelde eifchen, Derzelver geheele Inwilliging kwam den Afgevaardigden ter Regeeringsverande^ ring, hoe zeer ook tot het genoegen geeven van de Oranje Party overhellende, niet geraaden voor. In een uitvoerig fchriftryls antwoord op alle deeze Bezwaarpunten, bragten de Commisfarisfen der lndieneren onder 't ooge, wat reeds, van Stadswege, tegen een aantal Patriotten, vóór hunne komst te Rotterdam, ten genoegen der Inwoonderen, gefchied was. —— Voorts wilden zy de Burgers niet onkundig laaten, dat met hetrekking tot de handelingen van zommige Perfoonen, door de Burgery aangeklaagd, het onderzoek by den Procureur Generaal van Holland reeds wrs ter hand genomen, of eerlang zou gefchieden, immers in zo verre zy by de Amnestie uitge-

flooten waren. Dit zeker fchonk volt

doening, fchoon de algemeenheid der uitdrukkiqge, daar aan iets onttrok. Min voldeedt het yolgende, dat by de Regeering

vaï&

CO Verz. by db Chalmqï IV» D. bl. 83—26.