Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 31

moesten zy alle de kosten, in hun geval i gemaakt, betaalen, en waren zy gehouden ' aan den Hove Provinciaal Brieven van Gratie en Abolitie, onder het groot Zegel van het Vorstendom en Graaffchap te verzoeken. Wel fcherp was de flotbe-

dreiging, die dit taay verleend Genabetoon vergezelde, „ dat, wanneer zy het immer „ mogten onderdaan om wederom aan ee„ nige rustverftoorende daaden, of aan „ iets van foortgelyken aart, als waar van „ hun thans Gratie was verleend, zich „ fchuldig te maaken, zy daar door daadlyk „ van het effect der thans verleende Gra„ tie zouden zyn verflooken, en als dan „ zo wel over deeze door hun gepleegde „ wanbedryven, waar van hun tegenwoor„ dig Abolitie was gegeeven, als over het geen dan op nieuws door hun mogt zyn begaan, zonder eenige Conniventie, naar „ fcherpheid van Regten en ftrengheid der „ Wetten, zouden worden geftraft (*)."

De Kerkleeraar te Oosterwolde Egbert 1 Willem Brink, in de Gelderfche onlus-: ten zeer betrokken (f), werd, wegens het! aandeel, 't geen hy genomen hadt in het; bevorderen van de deelneeming in het Va- \ derlandsch Fonds, van zyne Leeraarsplaats en Opziender van het Feithof te Eïburg, vervallen verklaard, onbevoegd geoordeeld om

in

(*) Verzamel. by eï CriAitfOT X. D. bl. 9—12; XXV. W. 304 enz.

(t) Zie onze Vaderl. Hift. XXI. D. bl. 215. is

4q Aantekening.

LXVI& • o ek.

I79O.

loe meö :ich omrent deffi Zeeraar

ÏRINE

jedroegs

Sluiten