Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 239

heid aan het oude aan de eene zyde, een greetige gefteldheid op nieuwigheden aan den anderen kant, verbitterde de Partyen, en deedt dezelve, hoe langs hoe wyder, van elkander loopen. Uit dien hoek waaiden deeze Gefchillen ook hier te Lande over, en beroerden eene en andere Gemeente van de Augsburgfche Geloofsbelydenis/e. Dan nergens ging dit gefchil hooger dan in Amfierdam- waar men de aanzienlykfte en talrykfte Gemeente dier Belydenisfe hier te Lande aantreft. Een en ander der Leeraaren drukten zich, ten aanziene van deeze en geene Leerftellingen, niet op de oude wyze uit. Zy werden geoordeeld deswegen fchadelyke begrippen te koesteren, en voort te planten. Zy vonden desniettemin hunne Aanhangers.' Deeze werden met den naam van Voorfianden van het Nieuwe Licht beftempeld; terwyl allen, welken geen fmaak in die Leerwyze vonden, zich gaarne met den tytel van Voorftanders van het Oude Licht lieten onderfcheiden.

Reeds eenige jaaren geleden, hadt het vuur van deeze Kerktwist gefmeuld en ge-1 vonkt; doch thans floeg het ten dake uit, met zulk een openbaar geweld, dat het eene : volkomene fcheuring ten gevolge hadt. - Een aantal Leden dier Gemeente in Amftelsveste kon niet langer goedvinden zich te vereenigen met de thans in hunne Kerk openbaar voorgedraagene Leeringen, en kwam tot het veel gerugts maakend belluit

om

LXJC, BOEK»

w.

Schelling daas litgeree. sen.

Sluiten