Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 353

5, Vernietiging van de West-Indifche Compagnie, den Eigendom op de Colonien j, van Esfequebo en Demerary te' kunnen reclameeren, en des noods, het Regt

van Zeeland daar op, door alle gepaste „ middelen, te defendeeren (*)."

Geen wonder, dat Staaten van Zeeland, wanneer, ondanks deeze voorflagen, en aanbiedingen , doormengd met fcherpe aanmerkingen, en van verre gedaane bedreigingen , het Befluit overeenkomftig met het door hun gewraakte Verflag genomen was, en zy van hun tegenftand geene vrugt altoos zagen, eene Aantekening uitbragten, en ter tafel van hun Hoog Mogenden deeden inleeveren, by welke zy eene taal voerden, die geraaktheid ter penne inftortte, dezelve liep op deezen verwytenden zin; „ dat hun Ed. Mogenden zich ten „ fterkften beklaagden over het onlangs ,, befluiten der Aanfchryvingen aan de Be-

ftuuren der onderfcheidene Vastigheden ,

onder het Octroy der West-Indifche Com„ pagnie behoorende; niet alleen in weer-

wil van de gegronde aanmerkingen, en „ poogingen, daar tegen gedaan in een „ Staatsbefluit den drie en twintigften van „ Bloeimaand by hun genomen; maar zelfs „ zonder dit Staatsbefluit tot een voor„ werp van onderzoek, en raadpleeging te 5, maaken.

„ Dat Staaten van Zeeland, alzins goed- . „ keurende de vertoogen daar tegen door

„ hun-

(*) Not. van Zéel. 23 Mey 1701,

XXIV. Deel. Z

LXX. boek.

Sterke taal by die van Zeeland gevoerd tegen de Ontbinding der Maatfchappy.

Sluiten