Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

ben: — blyv, broeders! dit bidden we, blyy voor de belangens. van waarheid en Godsvrugt waaken, yver met een yver Gods voor den wclftand van Gods huis, en gy zult zeegen zoo wel als eere vinden, (ja om zeegen en genade over ulieden, verzugt myn ziel tot God), de Heere zeegene ulieden in uwe perfonen, in uwen dienst, in uw beroep, in uw huis, in uwe familiën, broeders! u zy vreede, lievde met geloove van God den Vader in J: C:, de genade zy met u, om in de lievde van onfen Heere jf: C: te kunnen ftaan en ftaande blyven tot onver der ffelyke heerlykheid, waar van we wenfchen, dat ge eens deelgenoten gefteld moogt worden., met alle de gekogten door het bloed des Lams.

U, myne lieve gemeente! beminde broeders en lusters in den Heere ! zy ook genade, de God aller genade, die ons geroepen heeft tot zyn eeuwige heerlykheid in C: J: volmaake, bevestige, verfterke en fundeer e ulieden; jk hoope, ter dankerkentenis voor uwe lievde, alfins uwe roem en kroone te zyn, ik vertrouw dat gy 't my ook weezen zult, gedenkende geduurig aan elkander en voor elkanders zaligheid biddende: voorts, broeders en fusters! ik beveele u allen Gode en den woorde zyner genade, die magtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geeven onder alle de geheiligden!

Dan op dat niemand van de groote menigte, die hier thans tegenwoordig is, vrage5 hebt ge dan voor ons ook geen woord

C 2 öf

Sluiten