Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene Staatkundige Roman. sjj

dewyl het daaruit ontftaande voordeel, uithoofde van de natuur der zaak, van dag tot dag noodwendig verminderen moest, zou daarentegen dit verlies te ryklyker vergoed worden, óm dat men, van tyd tot tyd, eenige duizende Kikvorfchenpoelen en vyvers droogmaaken en weder tot vrugtgebruik aanleggen kon, eene omftandigheid, waardoor ten minften het vierde deel van den grond, tot Abdera behoorende, wederom aangewonnen, en door de Inwoonders met nut gebruikt zou kunnen worden. De Academie, voegde hy 'er by, heeft de zaak uit alle mooglyke gezigtspnuten befchouwd , en kan niet begrypen , dat de Priesters van latona, van hunne zyden, iets het geringde daartegen zouden kunnen inbrengen! Want wat de Godin zelve aanging, zonder twyffel zou zy zig, door de bloote verdenking, als of haar meer aan de Kikvorfchen, dan aan de Abderiten geleegenlag, zeergebelgd en beleedigd vinden; en van de Priesters was het te verwagten, dat zy veel te goede Burgers en Vaderlanders zouden zyn , om zig te verzetten tegen een voorflag, waardoor dat geen, 't welk tot hier toe het grootfte kwaad en de ondraaglykfte kwelling voor het Abderitisch welweezén had uitgemaakt, enkel door eene gepaste fchikking in het grootfte nut veranderd kon worden. Doch, daar het zeer onbillyk zou zyn, om de Priesters te befchaadiP 4 gei»

Sluiten