Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36 )

gy mi kans Heeren my uit deze zwarigheid te' helpen V Anders moet ik zeggen dat Lutber het nimmer geleert heeft, dat dien Leeraar durft beweeren! ■ Dat hagelfche Concordie-Boek,

niet waar, dat, een mensch zo verlegen kan maken. Was dat maar eerst uit de Waereld; ook; de. H. Schrift zoude men dan wel martelen, en na de nieuwe mode draaijen. — Intusfchen Heeren geef ik u alle, die daar zeggen, dat de tien geboden, alleen de Jooden raaken,in bedenking, de woorden welke wv leezen, Gal. 111: 13' "? verzeker u, als een "eerlyk man, (ik zeg man Heeren , want ik ben ouder dan twintig Jaar) zo gy dezelve te regt inziet, gy dan u geliet koost voordeel wel zult' vaaren laten. Dan ik heb my my hier langer opgehouden dan ik dagt; ik zal dan eens bezien, wat gy lieden zegt op pag. 20.

Wat gy lieden hier ter neder ftelt, zoude ik u op goede gronden,uit de Preeken van uwe Leeraars kunnen doen zien. Dan laat my een

klein Haaltje aanhaalen, wat dog die voordragt, dier Leeraars uitwerkt by hunne Lievelingen. — En zeker man kwam eens by een Zieke, en raakte met dezelve in gefprek, en wel over het waare Zaligmakende Geloof. Waar op hy aan den Zieken mensch zeide: * dat den mensch eerst maar goede werken doen moest, dan zoude het geloot ■ van zeiver wel komen 1" — Wat dunkt u Heeren! is dit mogelyk ook de grond in die zekere Predikatie* ——m Nu iets van de aanmerking Daar in zegt gy: dat die-.Heeren zo dikwyls uit den Brief van Prediken. Waar-

fchynlyk om dat de menfehen in deze onze dagen, nu zo ver gevordert zyn, en Toonbeelden van 't geloof zyn. En nu maar in de Ralig° m@*

Sluiten