Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s 8 Het eerfte HoofdftuJe,

veroorzaakt, is nog niet uitgeweezen; Nog min, der kan men met Woqdward gelooven , dat het bloed, welk in het hart te rug gebleeven is, en zyne warmte nog lang behouden heeft, dit zoude veroorzaaken; want in de dieren heeft het hart zich nog faamen getrokken , wanneer het reeds geheel fchoon van bloed was uitgewasfchen. — Ook is de oorzaak, welke de onfterflyke BoerBAVe aanwyft, daar toe niet genoegzaam; als of naamelyk de koude van het uitwendig gedeelte \ welke dit te faamen trekt, en alzoo de vloeibaare deelen naar de binnenftreeken , die nog warmer gebleeven zyn. dryft, de oorzaak van deeze beweegingen zoude zyn ; want deeze beweegingen zyn, volgens aanwyzing van den Hr. van Haller ; al te aanhoudend en gclladig, dan dat men ze aan Zulk eene oorzaak zoude kunnen toefchryven, Ook zoude dit by de Infecïen , of gekorvene diertjes , die gantsch verfchillende vezelen hebben , onmogelyk de oorzaak kunnen zyn. — Het gevoelen van Da vin Hartley , als of de beweeging der gefcheurde vezelen aan eene aantrekkende en eenigermaate electrizeerende of liever Eetherifche kragt ware toe te fchryven, is veel te diüfler, dan dat zy aan deeze zaak eenig licht zou kunnen geeven (a\. — Ook zullen de levens-

gees.-

(a) Een der hoofdbewyzen voor dit gevoelen is, dat de beweeging van het hart en der ilagaderen , in een levendig lichaam dat geclectrizeerd wordt, veel fterker is , dan an-' ders. Maar wat een valsch befluit is dat! De levenskragt beftaat dan in dat geen , welk den omloop van het bloed bevordert. Men .Helle nu maar eens, dat iemand wat mee/ wyn drinkt, dan gewoonlyk; of, eenen flaauwen wordt de vlugge geeft van ammoniac zout onder den neus gehouden : in beide gevallen wordt het hart tot eene ongelyk fterker beweeging aangedreeven maar wie zal daarom willen ftaarjce houden, dat onze levenskragt met den wyn, of met den

geeft

Sluiten