is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE PRINCES. 44l

naamd, die my verzeekerd heeft het onweer geduurende een geheele zomer afgeleid té hebben van de plaats, daar hy woonde, en van dc omleggende ftreeken, door middel van een werktuig volgens de beginfelen van de elektriciteit zaamengefteld. Verfcheide perfoonen, die toen daar van daan. kwaamen , hehben my verzeekerd dat het waar en weezentlyk was.

Maar daar zyn verfcheide menfchen, die, gefteld dat de zaak gelukte , zouden twyffelen of het wel geoorloofd is zig van zoodanig een hulpmidpel te bedienen. De oude Heidenen zouden inderdaad als een Goddelooze aangezien hebben den geene, die ondcrnoomen zouden hebben Jupiter in de handhaving van zyne blikfemen tegen te gaan. De Christenen, die verzeekerd zyn dat de blikfem een werk van God is, en dat de Goddelyke voorzienigheid zig menigmaal daar van bedient s om de boosheid der menfchen te ftraffen, zouden gelykelyk kunnen zeggen, dat het Goddeloosheid was zig tegen de Oppcrmagtige gerechtigheid te willen aankanten.

Zonder my in dit, moeijelyke vraagftuk in te wikkelen, zoo merke ik op, dat dc brand, overftroomingen, en zoo veele anE c 5 - dc-